Het bestuur

Het bestuur van de loopgroep Espelo behartigt de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit twee personen, te weten Elko Levinga en Frans Koevoets. Naast hun bestuurlijke functie zijn zij tevens trainer van de loopgroep. Het bestuur maakt gebruik van Whatsapp en email om te communiceren met haar leden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in zodra de inschrijving en de betaling van de contributie zijn ontvangen. De looptijd van het lidmaatschap bedraagt telkens 12 maanden en wordt telkens met 12 maanden verlengd bij niet (tijdig( opzeggen. Het lidmaatschap gaat jaarlijks in op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar daarop volgend.

Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap (persoonlijke gegevens, adresgegevens ect.) dienen schriftelijk direct te worden doorgegeven ten behoeve van de ledenadministratie.

In geval van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld bij blessures of ziektes) dient contact opgenomen te worden met één van de bestuursleden.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld. Met ingang van 1 april 2016 is de contributie vastgesteld op 135 euro per jaar.

Indien een lid gedurende het lopende lidmaatschapsjaar instroomt, dan wordt de contributie over de resterende periode naar rato in rekening gebracht.

De contributie dient door ieder lid tijdig te worden overgemaakt op de bankrekening NL19SNSB 0706267389 van Loopgroep Espelo met vermelding van naam en lidmaatschapsnummer.

Voor de betaling van de contributie kunnen de leden kiezen uit twee mogelijkheden.

Optie 1

Eenmalige betaling van het volledige bedrag. In dit geval dient het gehele bedrag te zijn overgemaakt voor aanvang van het nieuwe contributiejaar (1 april).

Optie 2

Betaling in twee termijnen. De helft van de contributie dient uiterlijk op 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk op 1 september van het lopende lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Opzegging door het lid : Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk twee maanden voor aanvang van de nieuwe lidmaatschapsperiode, derhalve uiterlijk op 31 januari van het lopende lidmaatschapsjaar.
  • Opzegging door het bestuur : Het bestuur heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen het lidmaatschap van een lid te beëindigen.
  • Opheffing van de loopgroep

Restitutie

Er wordt geen restitutie verleend op afgesloten lidmaatschappen.

Trainingen

De trainingen vinden plaats op de dinsdagavond en woensdagavond (alleen beginnende hardlopers) van 19.30 uur tot 20.45 uur op de afgesproken locatie(s).

De trainingen staan onder leiding van een door bestuur aangestelde trainer. De trainer is bevoegd om reden van veiligheid de trainingen aan te aan te passen of niet door te laten gaan.

Indien de trainingen in het donker plaatsvinden op de openbare weg, dan is het dragen van een reflecterend hesje verplicht. Het dragen van verlichting wordt sterk aangeraden. Het niet dragen van reflecterende kleding kan uitsluiting van de training tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid

Een ieder neemt op eigen risico deel aan de trainingen van loopgroep Espelo.

Tijdens de training bepaalt elk lid zijn eigen grens. Hij/zij bepaalt zelf of hij de trainingen van de trainer verantwoord mee kan doen. Bij blessures of lichamelijke klachten dient het lid dit voor aanvang van de les aan de trainer te melden.

De loopgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard ook, dan waartoe zij verzekerd is.

Het bestuur kan van de leden vergoeding eisen voor schade die is toegebracht aan eigendommen van de loopgroep alsmede voor schades aan eigendommen van derden die door de loopgroep worden gebruikt.

Wet bescherming persoonsgegevens

Met alle door Loopgroep Espelo verkregen gegevens van persoonlijke aard wordt zorgvuldig omgegaan.

Op deze website worden foto’s geplaatst van evenementen waaraan leden van de loopgroep hebben deelgenomen. Indien een lid bezwaar heeft tegen het publiceren van zijn/haar naam of afbeeldingen dan kan hij dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur.

Wijzigingen

Het bestuur kan wijzigingen of aanvullingen in dit reglement aanbrengen. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien bij meningsverschillen over inhoud van enig artikel, beslist het bestuur.